Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Budapest Főváros Kormányhivatala felhívása a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása kapcsán

2020. április 2.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a
gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó
intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2020/2021-es tanévre történő beíratásról?

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az
emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
szóló 7/2020. (III. 25.) határozata rendkívüli módon szabályozza.
1. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
2. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból
felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az
elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák
honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli
helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a
körzetes iskolában.
3. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. - 24. napja
között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által
megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást,
amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják
le.
4. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola
vezetőjét.
5. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az
intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános
iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban
értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
6. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig
hivatalból felveszi.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség
nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási
intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt
vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem
magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a
tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel
veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.


Vissza
Naptár
2021 április
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30